Duidelijkheid voor alle partijen

In Venray werkten we bij groenbeheer altijd op basis van kennis van onze collega’s van ‘team groen’. Zij leverden goed werk, maar we merkten dat onze plannen soms moeilijk waren uit te leggen aan civiele mensen. Wij ‘groene mensen’ dachten en handelden vanuit gevoel en hadden geen precieze normen. De civiele mensen werkten meer met harde grenzen. Dit gaf discussies.
Een jaar of vijf geleden kwamen we in contact met het Norminstituut Bomen. Met hun Handboek Bomen gaven zij ons tools in handen waarmee we nu duidelijkheid scheppen voor alle partijen.

 

Norm
Zo’n 30.000 laan- en straatbomen zijn in Venray in het beheersysteem opgenomen. Beleidsmatig is het werken conform het Handboek Bomen opgenomen in het beheer. Dit geldt voor het snoeien, planten en vernieuwen. Er was altijd wel aandacht voor groen, maar het is een stuk verbeterd. Het is nu voor iedereen helder wat wel en niet mag. Als er bijvoorbeeld vroeger een weg werd aangelegd, werd er vaak ter plaatse bepaald tot welke afstand van de boom de weg zou komen. Dit was dus sterk afhankelijk van wie er bij het project aanwezig was. Nu hebben we die subjectiviteit er vanaf kunnen halen en bepalen we zaken vooraf met elkaar. Eigenlijk heeft het gevoel nu een norm gekregen.

 

‘Het gevoel heeft nu een norm gekregen’

 

Draagvlak
Het Handboek Bomen maakt bovendien de consequenties van het plaatsen van bomen voor iedereen inzichtelijk. En niet alleen voor de mensen op kantoor en in het veld, maar ook voor inwoners. Neem bijvoorbeeld de keuze van bomen bij een herinrichting. Aan de hand van een uitdraai van Boommonitor zie je de eerste, tweede en derde grootte. Bewoners zien dan dat een eik twintig meter hoog wordt en dat dit niet in een woonwijk past. Een tien meter hoge boom is meer geschikt, ook passend bij de beschikbare ondergrondse groeiruimte. Zo ontstaat draagvlak bij bewoners.

 

Uniformiteit
Doordat het Handboek Bomen in de planvorming en bestekken is verwerkt, creëer je uniformiteit. Of het nu gaat om het opknappen van het stadspark, de aanleg van een doorgaande weg of om het snoeibestek, overal grijpen we terug naar het Handboek Bomen.

 

Resultaatsmeter
We zien vele kansen met deze nieuwe manier van werken en we denken erover nog een stapje verder te gaan door ook met de Resultaatsmeter te gaan werken. Dan kunnen we niet alleen vooraf duidelijk afspraken maken, maar is het bovendien mogelijk objectief te toetsen of de werkzaamheden aan de kwaliteitseisen voldoen.

In ons RAW boomonderhoudsbestek verwijzen we naar het Handboek Bomen. Dat minimaliseert discussies met de aannemers, wat erg prettig is. Uiteindelijk willen alle partijen duidelijkheid.

Alle ervaringen