Certificaat ‘Data Inspecteur Bomen’

Onderdeel van Thema
Algemeen
24 april 2018

Data worden steeds belangrijker, dus inventarisatiegegevens van bomen eveneens. De Data Inspecteur Bomen heeft een zeer belangrijke rol in het proces van inspectie en registratie. Dit nieuwe persoonscertificaat vergt een aangepaste opleiding en examinering.

Data zijn niet alleen nodig voor het basaal vastleggen van objecten (BGT), maar ook voor het aansturen van processen en het plannen van werkzaamheden binnen het cyclisch beheer. In welke staat van onderhoud verkeert de boom? Binnen welke boomveiligheidsklasse valt de boom? Zomaar twee kenmerken die essentieel zijn voor het dagelijks beheer.

Data van bomen krijgen een steeds prominentere plaats binnen elke organisatie. Zo zijn ze een belangrijke schakel bij communicatie tussen opdrachtgever en -nemer: welke boom staat waar en wat is de waarde van die boom binnen een bouw- of civiel reconstructieproces? Data zijn dus belangrijk, maar wie kan ze eenduidig inventariseren en registreren? Daar is het certificaat Data Inspecteur Bomen voor bedoeld.

De Data Inspecteur Bomen wordt getoetst op zijn kennis en vaardigheden voor het inventarisaren en eenduidig registreren van boomgerelateerde data. Naast basale basisgegevens van de boom, zoals boomnummer (ID) en boomsoort, worden zaken geïnventariseerd die nodig zijn om de boomveiligheid (BVC) te waarborgen en het cyclisch onderhoud aan te sturen. Om deze inventarisatie en registratie eenduidig te kunnen uitvoeren zijn gestandaardiseerde kenmerken en keuzeopties nodig.
Deze zijn gebundeld in het Handboek Bomen 2018 | H14 | Dataregistratie bomen.

Examen & certificaat: Data Inspecteur Bomen
Kandidaten worden op het examen zowel getoetst op hun kennis over de kenmerken en bijbehorende keuzeopties als op hun vaardigheden inzake de registratie. Het examen bestaat uit een theoriegedeelte met meerkeuzevragen over het herkennen en juist benoemen van sortiment, BVC-afwijkingen en de achtergronden van gebruikte kenmerken en bijbehorende keuzeopties in het kader van onderhoud en boomveiligheid (BVC). Daarnaast is er een praktijkexamen, waarbij met behulp van een standaard (digitaal) datapaspoort de kenmerken voor onderhoud en boomveiligheid in het veld moeten worden beoordeeld en geregistreerd.

Vorig jaar november (2017) is een eerste nulmeting gestart met circa vijftien opdrachtgevers en bedrijven om te kijken welke kenmerken essentieel zijn om een praktijkgerichte inventarisatie en registratie te kunnen realiseren. In de maanden mei en juni van dit jaar start een pilot waarin ook de opleiders betrokken worden die de opleiding voor Data Inspecteur Bomen gaan verzorgen. In het najaar start aansluitend de eerste reguliere opleiding en in november van dit jaar is het eerste reguliere examen. Het certificaat kan dienen als aanvulling (upgrade) op het bestaande certificaat Boomveiligheidscontroleur (BVC) maar is tevens toegankelijk voor diegenen die het BVC-certificaat direct integraal met de onderhoudskenmerken willen behalen. Het behalen van een apart BVC-certificaat is dan niet meer nodig. Het zijn vooral de opdrachtgevers die vanuit het Handboek Bomen het certificaat zullen voorschrijven om deze gecombineerde inventarisatie en dataregistratie uit te voeren. Bent u er klaar voor?