Handboek Bomen in combinatie met RAW-bestek

Onderdeel van Thema
Handboek Bomen
17 mei 2016

Geregeld krijgen wij de vraag wat nu precies de verschillen en overeenkomsten zijn tussen het Handboek Bomen en de RAW-systematiek. Daarom zetten wij in deze nieuwsbrief alles nogmaals ter verduidelijking op een rijtje.

Een van onze licentiehouders, de gemeente Amsterdam, heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de verschillen en overeenkomsten tussen het Handboek Bomen en de RAW-systematiek. CROW en Norminstituut Bomen hebben beide meegewerkt aan dit onderzoek, dat is uitgevoerd door Peter van Welsem (oud-medewerker CROW). Afwegingen op boomtechnisch-inhoudelijk vlak zijn gemaakt door Gerrit Jan van Prooijen (auteur van Stadsbomen Vademecum). Benieuwd naar de resultaten van het onderzoek?

De RAW-systematiek en het Handboek Bomen van het Norminstituut zijn twee verschillende systemen die informatie bevatten over het planten, beheren en rooien van bomen. Beide systemen kennen hun eigen toepassingsgebied. De RAW-systematiek is volledig gericht op het opstellen van contracten om werkzaamheden te kunnen uitbesteden. Het Handboek daarentegen is niet specifiek bedoeld als contractdocument en heeft een bredere gebruikersscope.

Algemeen gezien omvat het Handboek meer gedetailleerde informatie. Het gaat op een aantal aspecten dieper in, bevat meer onderwerpen en richt zich volledig op bomen.

Op basis van de inhoudelijke vergelijking kan worden gesteld dat de informatie uit het Handboek de RAW-systematiek op een aantal onderdelen gericht aanvult. Het gaat om de hoofdstukken:

 • Leveren bodemsubstraten voor bomen
 • Aanleg groeiplaatsen voor bomen
 • Planten bomen
 • Visuele boomveiligheidscontrole (BVC)
 • Boomveiligheidsonderzoek
 • Vellen bomen en rooien stobben
 • Verplanten bomen

De informatie uit andere hoofdstukken van het Handboek gaat verder dan alleen een aanscherping van de RAW-systematiek. In deze hoofdstukken staat wezenlijk andere en meer uitgebreide informatie dan in de RAW-systematiek. Indien de gebruikers van de RAW-systematiek behoefte hebben aan meer kaderstellende eisen, biedt het Handboek hiervoor op deze onderdelen diverse aanknopingspunten. Dit betreft de hoofdstukken:

 • Leveren (laan)bomen
 • Nazorg en plantgarantie bomen
 • Snoeien bomen
 • Specifieke (vorm)snoei bomen
 • Bomeninventarisatie
 • Verplantbaarheidsonderzoek

Ten slotte kent het Handboek een aantal hoofdstukken over thema’s die niet of zeer beperkt zijn opgenomen in de RAW-systematiek, maar wel belangrijk geacht worden binnen de vakbranche. Dit betreft de hoofdstukken:

 • Bomenontwerp
 • Werken rond bomen
 • Boomtaxatie
 • Bomen Effect Analyse (BEA)

Samenvattend kan worden gesteld dat de RAW-systematiek het meest geschikt is indien de behoefte bestaat aan een goede, breed te gebruiken bestekssystematiek. Het Handboek Bomen gaat verder en gedetailleerder in op vakonderdelen die specifiek te maken hebben met werkzaamheden in, rond en met bomen.

Het is vooral aan de opdrachtgever om een keuze te maken welke methodiek prevaleert.

Het wordt niet aangeraden om integraal binnen een RAW-bestek te verwijzen naar het Handboek als geheel. Dit kan tegenstrijdigheden in het contract opleveren. Wanneer inhoudelijk meer kaderstellende eisen gewenst zijn (meer en bredere waarborg van kwaliteit voor bomen), dan is het mogelijk om op onderdelen (bijvoorbeeld gericht per hoofdstuk) naar het Handboek Bomen te verwijzen. Er dient dan echter goed te worden gekeken naar de specifieke verwijzing. Bij tegenstrijdigheden moet dan worden aangegeven welke eisen moeten worden gehanteerd. Dit kan door in het bestek duidelijk aan te geven welke vakinhoudelijke eisen bij tegenstrijdigheden prevaleren.