Handreiking Boombeleid: Vragen en antwoorden
26 nov 2020

In samenwerking met de Bomenstichting ontwikkelt het Norminstituut Bomen de Handreiking Boombeleid. Hiermee geven we invulling aan onze gezamenlijke doelstelling, namelijk het bevorderen van de (kwaliteits)zorg en aandacht voor bomen in de stad en op het platteland. Het instrument wordt afgestemd op Handboek Bomen en Boommonitor.

Wat verandert er eigenlijk voor bomen onder de aankomende Omgevingswet?
Boombeleidsplannen keken tot nu toe naar de boom in de ruimte. Kenmerkend voor beleid onder de Omgevingswet (ingang januari 2022) is dat bomen eerder een functioneel onderdeel zijn van de openbare ruimte. Een middel waarmee we de biodiversiteit verbeteren, steden klimaatadaptief maken en een gezonde leefomgeving creëren.

Kan ik de handreiking een-op-een gebruiken om mijn beleid op te stellen?
De handreiking biedt geen blauwdruk, daarvoor is iedere gemeente te uniek; in haar omgeving, bewoners en geschiedenis. Wel biedt de handreiking keuzemogelijkheden, gedachtelijnen en verbindingen van thema’s en worden de diverse functies die bomen kunnen vervullen beschreven.

Is er input verzameld voor de Handreiking Boombeleid?
Dit najaar kon een deel van de Regionale Themabijeenkomsten gelukkig doorgang vinden. Tijdens deze bijeenkomsten deelden we de eerste opzet voor een handreiking met de deelnemers. Dat de behoefte aan een handreiking er is en dat er op dit gebied bij gemeenten veel gebeurt, werd nog eens bevestigd. Stadsparken die door bewoners worden beheerd, boomnormen en participatietafels zijn enkele van de vele initiatieven. Uiteenlopende onderwerpen passeerden de revue en we delen veel van de voorbeelden straks graag met iedereen via de handreiking, zodat we van elkaar kunnen leren.

Hoe is de handreiking opgebouwd?
De handreiking bestaat uit drie delen. In deel één gaan we in op relevante wetgeving en de Omgevingswet in het algemeen. Of deze nu in 2022 of later verschijnt, er is veel werk te verzetten. In deel twee geven we praktische handvatten voor het opstellen van een gemeentelijke omgevingsvisie, het omgevingsplan en de programma’s: hoe zetten we bomen letterlijk en figuurlijk op de kaart? Welke functies vervullen bomen?
Deel drie vertaalt het beleid naar het beheer: met voorbeelden en overzichten geven we een voorzet tot standaardisatie met ruimte voor maatwerk, om het dagelijks beheer transparant en eenduidiger te maken.

Wanneer is de handreiking beschikbaar?
Tijdens de komende Landelijke Gebruikersdag delen we de Handreiking Boombeleid uit aan onze licentiehouders. Zij kunnen de handreiking ook via de Kennisbank benaderen. Niet-licentiehouders kunnen de Handreiking Boombeleid vanaf dat moment bestellen.

TERUG