Validatie

Onderdeel van Thema
Validatie
11 maart 2014

In februari 2014 is de validatiecommissie twee keer bijeengekomen om zowel de herziene als de nieuwe hoofdstukken van het Handboek Bomen 2014 te bespreken. Met het oog op de ontwikkelingen op aanbestedingsgebied sluiten zowel de herziene als de nieuw toegevoegde hoofdstukken en kwaliteitseisen inmiddels naadloos aan op een verscheidenheid aan contractvormen en bestekssystematieken.

Op 4 februari zijn hoofdstukken 2 tot en met 9, 11 en 12 definitief gevalideerd. Ondanks het feit dat deze hoofdstukken sinds medio jaren 90 in gebruik zijn (in de toenmalige KBB) en reeds verschillende validatieronden met externe deskundigen hebben doorlopen, is opnieuw waardevolle feedback ontvangen van de betrokken vakspecialisten. Namens de opdrachtgevers waren vertegenwoordigers van de gemeenten Rotterdam en Amsterdam via vereniging Stadswerk betrokken. Van branchevereniging VHG, vakgroep Boomspecialisten namen de bedrijven BTL Bomendienst en Anders Boomtechnisch Advies deel en vanuit de onderwijsinstellingen schoven vertegenwoordigers van IPC Groene Ruimte en Hogeschool Van Hall Larenstein aan.

Verder zijn op de bijeenkomst van 4 februari de conceptversies van de nieuwe hoofdstukken 13 tot en met 17 besproken. Deze hoofdstukken behandelen de voor het Handboek Bomen nieuwe onderwerpen, namelijk verplanten, bomeninventarisatie, Bomen Effect Analyse, boomtaxatie en verplantbaarheids­onderzoek. De nieuwe richtlijnen en kwaliteitseisen vormen een flinke uitbreiding van het Handboek Bomen.

Op 26 februari hebben de leden van de validatiecommissie hoofdstukken 13 tot en met 17 definitief gevalideerd en zijn de resterende hoofdstukken (het algemene deel en hoofdstukken 1 en 10) aangepast. Hoofdstuk 10 (boomveiligheidscontrole) was een van de laatste hoofdstukken dat kon worden samengesteld en gevalideerd vanwege de synchronisatie met het landelijke BVR-protocol van CROW.

Na verwerking van de laatste technische feedback van de commissieleden kunnen de tekstuele bewerking en vormgeving van het nieuwe Handboek Bomen 2014 van start gaan. Eind maart leveren de redacteuren en de vormgeefster het Handboek Bomen 2014 af bij de drukker.

Begin april beschikt Nederland dan over een compleet herziene en volledig geactualiseerde standaard voor alle bomen in de openbare ruimte!